Visietekst

Verbondenheid

Jezus

Liturgie

Eigen inzet

God en mens

Eigen leefwereld

Ter overweging

Visietekst: “De pijlers van de catechese”

Waar willen we met de catechese naartoe?

 

De vormselcatechisten op deze parochie proberen om gedurende de verschillende catechesemomenten met de kinderen een weg te gaan van het kindergeloof naar het geloof van een aankomende tiener. We stellen ook vast dat zij dikwijls, net als wij volwassenen, met vragen zitten. Zij moeten immers gelovigen worden in een tijd en een maatschappij die lijkt te kunnen bestaan zonder God.

Onze kinderen botsen vaak op dezelfde problemen als wij:

 

Ze zien veel geweld, oorlog en lijden. Dat doet hen worstelen met de vraag: “Kan God dit toestaan? Waar zit God dan toch”.

We leven in een materialistische wereld waar vooral aandacht is voor geld, werk, mee kunnen doen met anderen, … en anderzijds heb je het evangelie dat spreekt over solidariteit en liefde. Hoe moet je dan als jonge christen leven?

Ze hebben vragen als: “Bestaat God? Waar is God dan? Is het geen sprookje?”.

Hun vragen liggen soms heel dicht bij onze levensvragen. En dit kan ons juist heel dicht bij de kinderen brengen.

Daarom komen volgende geloofsaspecten aan bod in onze vormselcatechese:

 

Pijler 1

Catechese is…  verbonden zijn met velen – groep vormen

 

 

Met de kinderen van elf, twaalf jaar willen wij als catechisten op weg gaan in een vriendschappelijke sfeer, met veel aandacht voor wat bij hen leeft. Het is belangrijk dat elk kind zich thuis kan voelen in de groep.

We hebben ook aandacht voor de samenwerking tussen kinderen onderling, we zoeken naar een toffe omgang tussen de ‘eersten, de rapsten, …’ en ‘de stillen, de tragen, …’.

Een startdag, een solidariteitsactie of een catecheseweekend versterkt deze beleving nog. Niet om een op zichzelf gericht besloten groepje te worden, maar om te voelen: we zijn met velen op dezelfde weg!

 

Pijler 2

Catechese is… Jezus en een evangelische levenswijze na-leven

 

Als we zeggen dat onze catechese is gebaseerd op het leven van Jezus, willen wij:

 

  • Jezus leren kennen: Zijn leven, wat Hij gezegd en gedaan heeft
  • Jezus herkennen als vriend, door God gezonden
  • Jezus’ levenservaring beleven: verbondenheid met God en mens - bemin God en bemin uw naaste
  • Jezus ontdekken in het dagelijkse leven

Het is belangrijk dat kinderen geëngageerde mensen zien in hun omgeving. Of dat ze boeiende en concrete getuigenissen krijgen van evangelisch leven in deze tijd. (cf. getuigenissen in verband met onze advents- en vastenactie)

We proberen kinderen ‘flashes’ mee te geven van een hartelijke Kerk, een Kerk waar zij welkom zijn.

 

 

Pijler 3:

Catechese is…  liturgisch-vierend uitdrukken

 

Tijdens ons catechesejaar zullen we ook momenten hebben van stilte, gebed, zang of samen eucharistie vieren.

We maken de kinderen attent op de taal van symbolen, die al zo lang tot ons geloof behoren en zoeken ook naar een eigentijdse symbolische uitdrukking.

Het samen vieren van wat in de catechese gebeurt, kan kinderen ook sterk bij de parochie betrekken. Zo zullen onze vormelingen actief mogen meewerken aan vieringen.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de naamopgave en kruisoplegging en uiteraard de vormselviering zelf.

 

 

Pijler 4

Catechese is… uitnodigen tot eigen inzet

 

Geloof en leven staan niet los van elkaar. We leven verbonden met de hele wereld, veraf en dichtbij.

Jezus nodigt uit om te kiezen voor leven, met speciale aandacht voor diegenen die binnen de maatschappij niet aan hun trekken komen of vereenzaamd zijn door allerlei omstandigheden.

We maken de kinderen gevoelig om solidair te zijn met armoede dichtbij en veraf: sterzingen voor de vierde wereld, bloemetjesverkoop voor de derde wereld. Engagement staat hierbij centraal, maar ook het nadenken over de oorzaken van ellende en armoede: de onrechtvaardigheid in de wereld.

 

 

Pijler 5

Catechese is… de bevrijdende relatie van God en mens leren kennen

 

Dit is misschien één van de moeilijkste punten in de catechese, maar het is wel heel boeiend. Een kind is nog heel ontvankelijk, maar soms ook heel kritisch, afwijzend of twijfelend. Daarmee gaan we op weg. We proberen hen gevoelig te maken voor het onuitspreekbare, het diepere. De stem van hun geweten te horen, de stem van God.

We proberen met hen de taal te vinden waarin vriendschap, liefde en geloof zich uitspreekt. De taal waarin je spreekt over je gevoelens van eerbied, bewogenheid en verwondering.

Eén van de wegen daartoe is: ontdekken dat de goedheid, de moed, de trouw en het rechtvaardigheidsgevoel die je bij toffe mensen ontdekt, sporen zijn naar God.

De bijbelverhalen tonen ons een God die altijd weer nieuwe kansen geeft, mensen vrij maakt, een God die een mooie droom heeft voor onze wereld.

 

 

Pijler 6

Catechese is… aansluiten bij de eigen werkelijkheid van de kinderen

 

Het is tenslotte vanzelfsprekend dat we alle pijlers proberen te benaderen vanuit de eigen leefwereld van de kinderen. Dat betekent dat we vertrekken vanuit concrete situaties, van hun vragen en hun noden. In de catechese proberen we steeds weer het verband te leggen tussen hun eigen ervaringen en de Bijbelse boodschap die we meegeven.

 

 

Ter overweging:

enkele vragen bij de pijlers van de vormselcatechese

 

Jezus en de evangelische levenswijze

Ervaart jouw kind Jezus als een voorbeeld om na te volgen in het eigen leven? Wordt jouw kind geboeid door die figuur? Hoe probeer jijzelf in je eigen leven of in je gezin te leven zoals het Evangelie voorgeeft? Vind je dat moeilijk of realistisch of te gek?

 

Catechese sluit aan bij de dagelijkse werkelijkheid

Vind je het goed dat er in de catechese ook aandacht is voor wat de kinderen meegemaakt hebben, voor wat hen bezighoudt? In de catechese mag het gewone leven nooit ver weg zijn: akkoord?

 

Verbonden met velen

Komt je kind graag naar de catechese? In de catechesegroep leert men aandacht hebben voor iedereen, niemand uit te lachen, respect te hebben voor ieder zijn tempo, samen te werken. Vind jij dit ook belangrijk? Of gaat eigen prestatiedrang boven solidariteit? Voel jij je thuis op onze parochie? Hoe zou dit nog meer kunnen? (eucharistievieringen, onthaal op parochie, bewegingen, feestmomenten,…)

 

Liturgisch aspect

In de catechese wordt ook gebeden, worden stilte- en stemmingsmomenten beleefd. Is jouw kind daar gevoelig voor? Vind je dit een belangrijk aspect? In het weekend naar een eucharistieviering gaan, is niet altijd makkelijk. Probeer je het? Hebben jullie er wat aan en heeft je kind er wat aan om samen in de gelovige gemeenschap te zijn?

 

Uitnodigen tot eigen inzet

Catechese is niet alleen bidden of over geloof te praten. Het is vooral ook DOEN. Het is je inzetten om iets in de wereld te verbeteren. Probeer je iets in je gezin? Geef je aan je kinderen een voorbeeld van hoe jij probeert? Hoe spelen je kinderen met anderen? Wordt er gedeeld? Mag je kind met alle kinderen spelen? Meedoen aan een zinvolle actie? Onrecht aanklagen? Eerlijk zijn op ’t werk en de school… opkomen voor zwakkeren… Praat je met je kinderen hierover?

 

Bevrijdende relatie van God en mens

Is God voor jou in je leven een vriend? Of eerder een alziend oog? Is God een steun in moeilijke momenten? Hoe zou je kind God beleven? Is jouw zicht op God veranderd in de loop van je leven? Heeft je kind een ander beeld van God dan jij toen je kind was?